حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۹

مقدور نشد ز دامن افشانی من

در جامهٔ زندگی، تن آسانی من

بر قامت کبریای آزادگیم

کوتاهی کرد، دلق عریانی من