حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۱

افسرده دمان عهد ما، رشک یخند

با خلش ؟ میخ نعل بند زنخند

غارتگه ربزه شاعران مزرع ماست

این جانوران، مزرع ما را ملخند