حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۱

عاقل تحصیل علم بیجا چه کند؟

در خرکده زمانه، دانا چه کند؟

خواهی که به عیش بگذرد، زر به کف آر

معشوقهٔ نان، قُلْتُ و قُلنا چه کند؟