حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۴۲

آن را که رسوم عشقبازی اصل است

آسوده ز دوری و خلاص از فصل است

در نامه ی عاشقان نباشد فصلی

افسانهٔ عشق، وصل اندر وصل است