حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۳۹

افسوس که درد عشق و درمان هم نیست

داغ دل گرم و مهر جانان هم نیست

خون در طلب نعمت الوان نخورم

تنها نه که نان نمانده، دندان هم نیست