حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۵۰ - قطعه

در همه عمر، بر صحیفهٔ دهر

هر چه این کلک مشکبار نوشت

اول آن را به لوح خاطر من

قلم فیض کردگار نوشت