حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۳۸ - غیر آزادگان

غیر آزاده خاطری که بود

برتر از چرخ و انجمش، پایه

باقیان، زیر آسمان هستند

همچو در زیر ماکیان خایه

گر سر از بیضه برکند، باشد

مادرش طبع و مرکزش دایه

همه از طفلکی، سبک تمکین

همه در ناکسی، گران مایه