حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۱۲ - قطعه در شکوه از بخت

حزین، از جهان دژم، خاطرم

سر و برگ یک موی سامان نداشت

ببین نارسا طالع چاک را

که از تنگی عیش، میدان نداشت

گریبان اگر بود، دامن نبود

وگر بود دامن، گریبان نداشت