ناصرخسرو » خوان الاخوان » بخش ۱۲۳ - معارضه

اگر کسی گوید که زمین چشمه تاریک است بدانچ تاریک از سایه او موجود است و آن شب است که کل ظلمت در اوست .