ناصرخسرو » خوان الاخوان » بخش ۱۰۷ - معارضه

اگر کسی گوید که قوت ممیزه نتواند که مر تلخ را شیرین و ترش را شور یا زشت را نیکو بیند .