ناصرخسرو » خوان الاخوان » بخش ۲۸ - معارضه

اگر کسی گوید که عالم هیولانی خود از نفس پدید آمد و از طبیعت کلی.