مسعود سعد سلمان » توصیفات » روزهای هفته » شمارهٔ ۵ - پنجشنبه

باشد ابروی و موی و خوی تو خوب

پنجشنبه به مشتری منسوب

باده در ده که عمر بی باده

نیست نزدیک بخردان محسوب

خاصه بر یاد آنکه کرد خدای

از پی عدل ملک او منصوب

شه ملک ارسلان که دولت او

غالبست و عدوی او مغلوب

باد تا طالعی برآرد چرخ

طالع ملک او بری ز غروب