مسعود سعد سلمان » توصیفات » روزهای هفته » شمارهٔ ۴ - چهارشنبه

چهارشنبه بتا نوبت عطارد راست

نشاط باید کرد و نبید باید خواست

بتا عطارد جادو و چشم تو جادو

ازین دو جادوگر مظلمت کنیم رواست

به پیش شاه ملک ارسلان بن مسعود

که پادشاه زمینست خسرو دنیاست

جهان ستانی شاهی که نام او بر ملک

چو مهر بر درم است و چو نقش بر دیباست

بماند خواهد ملک بزرگ او تا حشر

بر این که گفتم گردون و روزگار گواست