مسعود سعد سلمان » توصیفات » نام روزهای فرس » شمارهٔ ۱۴ - گوش روز

گوش روز ای نگار مشکین خال

گوش بر بط بگیر و نیک بمال

من ز بهر سماع خواهم گوش

بی سماعم مدار در هر حال

من نگنجم ز شادی اندر پوست

زآنکه بینم به کام نیک سگال

از ملک ارسلان بن مسعود

ملک و خسرو ستوده خصال

باد موجود کامهاش ز بخت

باد مسعود روزهاش به فال