مسعود سعد سلمان » توصیفات » نام روزهای فرس » شمارهٔ ۱۲ - ماه روز

ماه روز ای به روی خوب چو ماه

باده لعل مشکبوی بخواه

گشت روشن چو ماه بزم که گشت

نام این روز ماه و روی تو ماه

شاد گردان به باده ما را خیز

که جهان شاد شد به دولت شاه

شه ملک ارسلان بن مسعود

خسرو جود و رز داد پناه

تا بود گاه و افسر آلت ملک

باد ازو افتخار افسر و گاه