مسعود سعد سلمان » توصیفات » نام روزهای فرس » شمارهٔ ۴ - شهریور روز

ای تنت را ز نیکویی زیور

شهره روزیست روز شهریور

می شناس ای نگار جان را قوت

گاه می ده مرا و گه می خور

تا به اقبال شهریار جهان

بگذرانیم جان به لهو و بطر

شه ملک ارسلان بن مسعود

ملک پیل زور پیل شکر

ظفر و فتح تا بود به جهان

باد هر ساعتیش فتح و ظفر