مسعود سعد سلمان » توصیفات » ماههای فارسی » شمارهٔ ۱ - فروردین ماه

خدایگانا رامش گزین و شادی بین

که مژده دادت از بخت ماه فروردین

همی چه گوید که ملک هفت اقلیم

به حکم و امر تو خواهد شدن ز چرخ برین

چنان نهاد ز قسمت خدای عزوجل

که تا به حشر تو باشی خدایگان زمین

خراج و ساو فرستد تو را به طوع و به طبع

گهیت مالک روم و گهیت مالک چین

ابوالملوک ملک ارسلان مسعودی

که نازد از تو همی تاج و تخت و ملک نگین

به باغ ملک همیشه نهال عدل نشان

ز شاخ عدل همیشه نبات دولت چین

به گوش جاه همیشه ندای بخت شنو

به چشم دولت همواره روی شادی بین