مسعود سعد سلمان » توصیفات » شهرآشوب » شمارهٔ ۹۲ - شکر شاهی

نشکفت گر آراسته ای تو به ملاحت

شاهان همه آراسته باشند و تو شاهی

یک بوسه بخواهم ستدن من ز تو زیراک

رسم است ز شاهان ستدن شکر شاهی