عرفی » قطعات » شمارهٔ ۳۳ - اعتذار

از خجلت این گنه که عفوش

بر توست نه بر عطای یزدان

خواهم که شوم ز سایه تو

در مطلع آفتاب پنهان