عرفی شیرازی » مثنویات » شمارهٔ ۱۱۳

هرگز دل کس را بگناهی نشکستیم

وز بهر جز اطرف کلاهی نشکستیم

صد نخل نشاندیم ولی گوشه دستار

از طرف چمن شاخ گیاهی نشکستیم

از میکده بردیم دو صد شیشه بکعبه

یک شیشه دل برسر راهی نشکستیم

صدره نشکستیم سر از سنگ جنون لیک

یک ره بغلط طرف کلاهی نشکستیم

هرگز هوس روی تو نگذشته بخاطر

کز بیم تو در دیده نگاهی نشکستیم

یک ره بکمال تو ندیدیم که در دل

عرفی صفت از بیم تو آهی نشکستیم