جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » اشعار پراکنده » شمارهٔ ۳

بر حاشیه لوح جمال تو قلم

حرفی دو ز مشک سوده کرده ست رقم

هوش من ازان دو حرف مدهوش شده ست

مدهوش تو را ز رفتن هوش چه غم