جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » اشعار پراکنده » شمارهٔ ۱

نیست در راه صداقت چپ و راست

نیست در دین صداقت کم و کاست

نقطه ای گر ز صداقت پاشد

آن صد آفت نه صداقت باشد