جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » اشعار پراکنده » شمارهٔ ۲۰

از نقش شفا بسم دلا وصل حبیب

حاشا که خرم به نسیه درمان طبیب