جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » اشعار پراکنده » شمارهٔ ۱۷

چون جمع شود ز عقل و دین قافله‌ها

عشق تو کند« عالیها سافلها»

عشق تو که فرض ماست چون روی نمود

سهل است اگر فوت شود نافله‌ها