جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » اشعار پراکنده » شمارهٔ ۶

چو در ساغر ببیند درد باده

شود تایب ز تاج توبه ساده