جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » اشعار پراکنده » شمارهٔ ۵

زیور خود به مسیح ار دهد آن شوخ ملیح

مهر و مه بوسه زند بر لب و دندان مسیح