جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » اشعار پراکنده » شمارهٔ ۳

چو عفوت بی‌حد افتاده‌ست دریاهاست پنداری

که پیدا نیست قعرش پیش جامی جز به دشواری