جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » اشعار پراکنده » شمارهٔ ۲

دل ز لعلش چو قوت بی‌حد یافت

در یکی لحظه رو به مقصد تافت