جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۲۵

تا بر سر خود پات نبینم نروم

تا بر در خود جات نبینم نروم

بهر تو ز دیده منظری ساخته ام

در منظر خود تات نبینم نروم