جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۲۴

این نقش بدیع حیرت افزاینده

صد نادره غریب بنماینده

بادا منشور دولت پاینده

بر کار گذارنده و فرماینده