جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۲۲

این خانه نه منزل نشاط است و طرب

هست از پی آنکه تا کشی رنج طلب

هم شب آری به روز و هم روز به شب

در کسب کمال نفس و تحصیل ادب