جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۱۹

دوران فلک نیست به ما راست هنوز

با ما در بند شور و غوغاست هنوز

بی جرم بریخت خون ما خسته دلان

وین طرفه که جرم از طرف ماست هنوز