جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۱۰

زان گونه کز ابر آمدی برف به بار

امروز کند شکوفه را باد نثار

بین برف و شکوفه چه به هم می مانند

آن هست شکوفه دی این برف بهار