جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۷

خواهیم به بستر هلاک افتادن

وز پایه عالی به مغاک افتادن

ناپخته هنوز میوه جان به کمال

خواهد ز درخت تن به خاک افتادن