جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۶

گر بوی تو از باد سحر یافتمی

از دولت جاودان خبر یافتمی

ور بر درت امکان گذر یافتمی

اسباب سعادت همه دریافتمی