جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۵

نی دفع عطش ز تشنگان آب کند

نی رفع کلال خفتگان خواب کند

حاشا که کند غیر مسبب کاری

لیکن ز پس پرده اسباب کند