جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۷۴

ای دیده ز نقش تو نگارستانی

سلک مژه بی گل تو خارستانی

از مرغ خزان رسیده خاطر من

شد تحفه مجلست بهارستانی