جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۶۷

این نسخه کزو عهد کهن شد تازه

وافتاد به هر مقام ازو آوازه

جلدش باد از ادیم فیروزه چرخ

وز تافته رشته های خور شیرازه