جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۵۴

در دایره وفا نیی یک ساعت

بی داعیه جفا نیی یک ساعت

گر از نظرم جدا شدی باکی نیست

چون از دل من جدا نیی یک ساعت