جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۳۶

ای زده دم ز سبکروحی خویش

انت والله تقیل و ثقیل

با وجود تو کم است از پشه

در ترازوی گرانجانی پیل