جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۳۲

دی رسید از مطبخ خواجه که بادا دود آن

رفته چون ظل زمین تا طارم فیروزه رنگ

یک طبق سیمین دوایر کرده بر اقطار طی

حشو آن در دیده دانش نموده بی درنگ

همچو جنس نغز پیچیده در اوراق رقیق

یا چو معنیهای نازک در عبارتهای تنگ