جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۲۵

جامی نفاق پیشه کن و ترک صدق گیر

تا از خلاف خلق رهی وز نزاعشان

ور میل تو به مرکز صدق است و راستی

یکسو نشین ز دایره اجتماعشان