جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۲۰

هرکه آرد خبر به مجلس تو

که نبردت فلان به نیکی نام

قول آن ناکس استماع مکن

زانکه او مفتریست یا نمام