جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۱۹

جامیا در پناه فقر گریز

هوس سیم و حرص زر بگذار

خرمزاجان حرص و شهوت را

مست خواب و اسیر خور بگذار

رو به عزلت سرای عیسی نه

وین خران را به یکدگر بگذار