جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۱۸

خامیی گر رود ز بی خردی

که به طبعش ز پخته خام به است

عفو کن عفو زانکه پیش کریم

لذت عفو ز انتقام به است