جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۱۲

جامی به شعر مدحت شیران ملک کن

نی مدح هر عوان که به سیرت سگ است و گرگ

مدح کسان به سر به مثل خاک خوردن است

چون خاک می کنی به سر از توده بزرگ