جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۴

ز بس کز آشنایان زخم خوردم

زند گر حلقه گردم اژدهایی

نیاید بر دل من سختتر زان

که کوبد حلقه بر در آشنایی