جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۰

زین پیش رهی بود ز بغداد نیاز

موصل به حریم وصل آن کعبه راز

داریم ز شاه همدان چشم که باز

ایمن شود از حرامی آن راه دراز