حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۵۲ - رباعی

شب رفت به پایان و حکایت باقیست

شکر تو نگفتیم و شکایت باقیست

گستاخی ما ز حد برون رفت ولی

المنة لله که حکایت باقیست