کمال خجندی » معمیات » شمارهٔ ۶

با آنکه ترا سر مسلمانی نیست

یاد بود و کنون نیست همان محبوبی